FAQ
मिति २०७७।४।२७ गतेको जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    

न्याय सेवा आयोग निर्णय

न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।१२।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु